Заедно избираме
най-доброто
за ТЕБ!
Бъди успешен, бъди част от "UBC Life"!
Ние правим успешен бизнес всеки ден...
Индивидуален подход
към всеки клиент
 1. Застраховане
 2. Здравно осигуряване
 3. Пенсионно осигуряване
 4. Банкиране
 5. Мобилни комуникации

Застраховка „ЖИВОТ“, свързана с инвестиционен фонд

Чрез тази застрахователна програма имате възможност да инвестирате средства в утвърдени на българския пазар инвестиционни/ взаимни фондове. Така, Вие можете да създадете и да управлявате инвестиционен пакет, който най-добре да отговаря на Вашите предпочитания за доходност от инвестицията.

Ето защо, този вид застраховка представлява комбинация от спестовност, застрахователна защита и възможност за натрупване на допълнителен капитал (в евро или лева) при по-висока степен на доходност в сравнение с традиционните форми на спестяване и инвестиции в дългосрочен план. Тази застрахователна програма е изключително гъвкава - по време на застрахователния срок Вие имате свобода да избирате в кои от предлаганите към застраховката фондове да инвестирате средствата си и в какво съотношение да бъдат те. Към момента, към застраховката са свързани четири фонда под управлението на УД „Ти Би Ай Асет Мениджмънт“ - Ти Би Ай Евробонд, Ти Би Ай Комфорт, Ти Би Ай Хармония и Ти Би Ай Динамик.

Застраховка „ЖИВОТ“, свързана с инвестиционен фонд
Основни параметри на продукта
Основен параметър
Какво е добре да знаете
Възраст на застрахованото лице

Тази застрахователна програма е достъпна и за Вас, ако сте на възраст между 18 и 65 години.

Максималната Ви възраст при изтичане на застраховката не може да надхвърля 70 години.

Застрахователен срок

Можете да избирате срок на застраховката между 5 и 25 години, в зависимост от дългосрочните Ви планове.

Застрахователна премия

Това е сумата или вноската, която избирате да плащате на база на Вашите потребности от застрахователна защита и дългосрочните Ви планове.

Ако имате нужда от съвет и допълнителна консултация, можете да се свържете с наш консултант

Възможности за плащане

Застрахователната премия се плаща еднократно, годишно или разсрочено на вноски според финансовите Ви възможности.

Фондовете, в които можете да инвестирате

Ти Би Ай Евробонд
Ти Би Ай Комфорт
Ти Би Ай Хармония
Ти Би Ай Динамик


Ти Би Ай Евробонд

е инвестиционно дружество от отворен тип, инвестиращо в дългови ценни книжа. Акциите на Ти Би Ай Евробонд са подходяща инвестиция за инвеститори, които търсят доходност за своите спестявания, която надвишава тази по банковите депозити, при ниско ниво на риск.

Основни характеристики на Ти Би Ай Евробонд

 • Инвестиционна политика – консервативна
 • Инвестиционни цели - постигане на доходност, която изпреварва сравнимите алтернативи за спестявания в евро
 • Рисков профил – нисък
 • Инвестиционен портфейл - държавни ценни книжа (по външния и вътрешния дълг на Република България), общински, ипотечни и корпоративни облигации, паричен пазар 
 • Активно управление на портфейла
 • Оценка на активите и на дяловете - всеки работен ден. 

Ти Би Ай Комфорт

Договорен фонд Ти Би Ай Комфорт е обособено имущество с цел колективно инвестиране в ценни книжа на парични средства, набрани чрез публично предлагане на дялове, което се осъществява на принципа на разпределение на риска.
Ти Би Ай Комфорт издава /продава/ безналични ценни книжа - дялове - по искане на инвеститорите. Със закупуването на дялове, инвеститорите предават на фонда парични средства, които управляващото дружество инвестира в ценни книжа - предимно дългови ценни книжа и инструменти на паричния пазар, както и малка част от активите си в акции на публични дружества - с цел осигуряване на по - висока доходност. Всеки дял дава на инвеститорите еднакви права. 

Основни характеристики на Ти Би Ай Комфорт:

 • Инвестиционна политика – нискорискова
 • Инвестиционни цели - постигане на добра текуща доходност при ниско ниво на риск
 • Рисков профил - нисък
 • Инвестиционен портфейл - основно дългови ценни книжа и инструменти на паричния пазар, малка част от активите се инвестират в акции (до 20%)
 • Активно управление на портфейла
 • Оценка на активите и на дяловете - всеки работен ден.

Ти Би Ай Хармония

Договорен фонд Ти Би Ай Хармония е обособено имущество с цел колективно инвестиране в ценни книжа на парични средства, набрани чрез публично предлагане на дялове, което се осъществява на принципа на разпределение на риска.
Ти Би Ай Хармония издава /продава/ безналични ценни книжа - дялове - по искане на инвеститорите. Със закупуването на дялове, инвеститорите предават на фонда парични средства, които управляващото дружество инвестира в дългови ценни книжа и в акции, с цел осигуряване на печалба за инвестиралите. Всеки дял дава на инвеститорите еднакви права.

Основни характеристики на Ти Би Ай Хармония

 • Инвестиционна политика – балансирана
 • Инвестиционни цели - нарастване стойността на инвестицията в реално изражение при умерено ниво на риск
 • Рисков профил – умерен
 • Инвестиционен портфейл - дългови ценни книжа и акции
 • Активно управление на портфейла
 • Оценка на активите и на дяловете - всеки работен ден.

Ти Би Ай Динамик

Договорен фонд Ти Би Ай Динамик е обособено имущество с цел колективно инвестиране в ценни книжа на парични средства, набрани чрез публично предлагане на дялове, което се осъществява на принципа на разпределение на риска.

Ти Би Ай Динамик  издава /продава/ безналични ценни книжа - дялове - по искане на инвеститорите. Със закупуването на дялове, инвеститорите предават на фонда парични средства, които се инвестират в ценни книжа - предимно акции, търгувани на регулиран пазар - с цел осигуряване на печалба за инвестиралите. Всеки дял дава на инвеститорите еднакви права.
Основни характеристики на Ти Би Ай Динамик

 • Инвестиционна политика - агресивна инвестиционна политика, имаща за цел да осигури на инвеститорите значително нарастване на стойността на инвестициите им чрез реализиране на висока доходност, основана предимно на капиталови печалби
 • Инвестиционни цели - постигане на оптимално съотношение между риск и доходност
 • Рисков профил - умерен до висок
 • Инвестиционен портфейл - предимно акции
 • Активно управление на портфейла
 • Оценка на активите и на дяловете - всеки работен ден.

 

Застрахователна сума

Това е сумата, която Вие или посочените от Вас ползващи се лица ще получите при изтичане на застрахователния срок или при настъпване на застрахователно събитие.

Тази сума се определя в зависимост от възрастта и пола на застрахования, срока на застраховката и премията, която сте избрали да плащате.

Тъй като застраховка се сключва въз основа на Вашето писмено съгласие и декларация за здравословното състояние на кандидата за застраховане, могат да Ви бъдат назначени допълнителни изследвания с оглед на коректната оценка на здравословното състояние на застрахования към момента на сключване на застраховката.

Покрити рискове

Сключването на застраховка „Живот“, свързана с инвестиционен фонд Ви дава възможност да инвестирате в предпочитаните от Вас финансови инструменти, за да постигнете предпочитано ниво на доходност от Вашата инвестиция в дългосрочен план. Същевременно се ползвате и със застрахователна защита и финансова подкрепа в случай на настъпване на определени неблагоприятни за живота и здравето събития.

Тази застрахователна програма покрива загуба на живот, трайно намалена или загубена работоспособност над определен процент вследствие на заболяване, трайно намалена или загубена работоспособност над определен процент вследствие на злополука, и преживяване (изтичане на срока на застраховката).

В случай на загуба на живот или трайна загуба на работоспособност над определен процент ползващите се лица получават по-голямата от двете суми - или застрахователната сума, или пазарната стойност на инвестиционните единици към момента на събитието.

При изтичане на срока на застраховката, застрахованото лице получава сума равна на пазарната стойност на инвестиционните единици, събрани по личната сметка на застрахования към момента на изтичане на срока на застраховката.

Ползващо се лице

Ползващо се лице е лицето, на което се изплаща застрахователната сума от сключената застраховка при настъпване на застрахователно събитие или изтичане на срока на застраховката. Това може да сте Вие или посочени от Вас лица.

Допълнителни възможности и ползи
 • Възможност за добавяне на допълнителни покрития:
  • Застраховка „Злополука“
  • Дългосрочна здравна застраховка
  • Застраховка „Критични болести“
 • Възможност за защита от инфлацията чрез ежегодно индексиране на застрахователната сума
 • Възможност за сключване на застраховката в предпочитаната от Вас валута – лева, евро или щатски долари, за Ваше удобство.
 • Възможност за ползване на данъчни преференции