Заедно избираме
най-доброто
за ТЕБ!
Бъди успешен, бъди част от "UBC Life"!
Ние правим успешен бизнес всеки ден...
Индивидуален подход
към всеки клиент
  1. Застраховане
  2. Здравно осигуряване
  3. Пенсионно осигуряване
  4. Банкиране
  5. Мобилни комуникации

Застраховка „Живот“ за кредитополучатели

Препоръчваме Ви да изберете застраховките за клиентите на банкови институции, ако се нуждаете от потребителски или ипотечен кредит, но искате да обезпечите изплащането на отпуснатата сума при недобро стечение на обстоятелствата за Вас и Вашите близки. Сключването на срочна застраховка „Живот“ за кредитополучатели е начин да с гарантирате спокойствие и защита на Вашите дългосрочни интереси. Най-често такава застраховка се предлага на клиентите на банкови институции, които планират покупка на жилище, но тя е подходяща също и при всеки вид кредит, който Ви обвързва с по-сериозна сума - за покупка на автомобил, за обучение, дори за околосветско пътешествие. Застрахователната сума по застраховката е съобразена с първоначалния размер и срок на Вашия кредит, както и с предпочитания от Вас начин да планирате разходите си. В зависимост от това, Ви предлагаме два вида застраховка „Живот“ за кредитополучатели – с равни вноски или с намаляващи вноски по застраховката.

Застраховка „Живот“ за кредитополучатели
Основни параметри на продукта
Основен параметър
Какво е добре да знаете
Възраст на застрахованото лице

Тази застрахователна програма е достъпна и за Вас, ако сте на възраст между 18 и 64 години.

Максималната Ви възраст при изтичане на застраховката не може да надхвърля 65 години.

Застрахователен срок

Можете да избирате срок на застраховката между 1 и 30 години, в зависимост от срока на кредита, който Ви е отпуснат.

Застрахователна премия

Това е сумата или вноската, която избирате да плащате на база на Вашите потребности от застрахователна защита и според Вашите финансови възможности.

В случая, за срочна застраховка „Живот“ за кредитополучатели, застрахователната премия се определя от размера на желаната застрахователна сума, възрастта на застрахованото лице, пола му, както и от срока на застраховката, който съвпада със срока на кредита.

Възможности за плащане

Застрахователната премия по застраховката се плаща еднократно или годишно на равни вноски, според финансовите Ви възможности.

Застрахователна сума

Това е сума, равна на първоначалния размер на кредита. При настъпване на застрахователно събитие, ползващото се лице (в случая банковата институция, от която сте получили кредит) ще получи от ЗАД „Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп“ оставащата към момента непогасена част от отпуснатия Ви кредит. Останалата част от сумата ще бъде изплатена на посочени от Вас лица или на законните наследници.

Тъй като застраховка се сключва въз основа на Вашето писмено съгласие и декларация за здравословното състояние на кандидата за застраховане, могат да Ви бъдат назначени допълнителни изследвания с оглед на коректната оценка на здравословното състояние на застрахования към момента на сключване на застраховката.

Покрити рискове

Целта на застраховката „Живот“ за кредитополучатели е да Ви осигури застрахователна защита и финансова подкрепа в неблагоприятна за Вас ситуация. Това се оказва изключително важно в ситуация, в която изплащате кредит за жилище и от навременното погасяване на вноските зависи дали Вие или близките Ви ще запазите дома си.

Застраховката покрива загуба на живот и трайна загуба на работоспособност над 70% в следствие на заболяване и злополука.

В случай на загуба на живот или настъпване на трайно загубена или намалена работоспособност, ЗАД „Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп“ ще използва застрахователната сума, за да погаси остатъка от кредита към банката.

Ползващо се лице

Ползващо се лице е лицето, на което се изплаща застрахователната сума от сключената застраховка при настъпване на покрито от нея застрахователно събитие – Вие, Вашите наследници или посочени от Вас ползващи се лица.

Според условията за сключване на срочна застраховка „Живот“ за кредитополучатели, ползващото се лице е банковата институция, която е отпуснала кредита. Ползващи се лица са и наследниците на застрахования или други посочени лица, когато при настъпване на застрахователно събитие, след погасяването на кредита, част от застрахователната сума е останала неусвоена.