Заедно избираме
най-доброто
за ТЕБ!
Бъди успешен, бъди част от "UBC Life"!
Ние правим успешен бизнес всеки ден...
Индивидуален подход
към всеки клиент
  1. Застраховане
  2. Здравно осигуряване
  3. Пенсионно осигуряване
  4. Банкиране
  5. Мобилни комуникации

Застраховка „Живот" за кредитополучатели (намалявaща застрахователна сума)

Сключването на срочна застраховка „Живот“ за кредитополучатели с намаляваща застрахователна сума е начин да с гарантирате спокойствие и защита на Вашите дългосрочни интереси, както и да планирате разходите си по-разумно. Най-често такава застраховка се предлага на клиентите на банкови институции, които планират покупка на жилище, но тя е подходяща също и при всеки вид кредит, който Ви обвързва с по-сериозна сума - за покупка на автомобил, за обучение, дори за околосветско пътешествие. Застрахователната сума по застраховката е съобразена със срока и размера на Вашия кредит, както и с финансовите ви възможности.

Застраховка „Живот" за кредитополучатели (намалявaща застрахователна сума)
Основни параметри на продукта
Основен параметър
Какво е добре да знаете
Възраст на застрахованото лице

Тази застрахователна програма е достъпна и за Вас, ако сте на възраст между 18 и 64 години.

Максималната Ви възраст при изтичане на застраховката не може да надхвърля 65 години.

Застрахователен срок

Можете да избирате срок на застраховката между 1 и 30 години, в зависимост от срока на кредита, който Ви е отпуснат.

Застрахователна премия

Това е сумата или вноската, която избирате да плащате на база на Вашите потребности от застрахователна защита и дългосрочните Ви планове.

В случая, за срочната застраховка „Живот“ за кредитополучатели с намаляваща застрахователна сума, застрахователната премия се определя от размера на желаната застрахователна сума, възрастта на застрахованото лице, пола му, както и от срока на застраховката, който съвпада със срока на кредита.

За разлика от стандартната срочна застраховка „Живот“ за кредитополучатели, застрахователната премия по тази застраховка може да се плаща само еднократно, при сключване на застрахователния договор, като е валидна за целия срок на кредита. Застрахователната сума при намалява с 1-n всяка година, като „n” в случая е броят на годините, за които е сключена застраховката.

Възможности за плащане

Застрахователната премия по застраховката се плаща еднократно, при подписване на застрахователната полица.

Застрахователна сума

Това е сума, равна в началото на срока на полицата на първоначалния размер на кредита, и намаляваща всяка година. При настъпване на застрахователно събитие, ползващото се лице (в случая банковата институция, от която сте получили кредит) ще получи от ЗАД „Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп“ оставащата към момента непогасена част от отпуснатия Ви кредит. Останалата част от сумата (ако има такава) ще бъде изплатена на посочени от Вас лица или на законните наследници.

В случая, тази сума намалява всяка година, като в общия случай тя отговаря на погасителния план на клиента към банката.

Тъй като застраховка се сключва въз основа на Вашето писмено съгласие и декларация за здравословното състояние на кандидата за застраховане, могат да Ви бъдат назначени допълнителни изследвания с оглед на коректната оценка на здравословното състояние на застрахования към момента на сключване на застраховката.

Покрити рискове

Целта на застраховката „Живот“ за кредитополучатели е да Ви осигури застрахователна защита и финансова подкрепа в неблагоприятна за Вас ситуация. Това се оказва изключително важно в ситуация, в която изплащате кредит за жилище и от навременното погасяване на вноските зависи дали Вие или близките Ви ще запазите дома си.

Застраховка „Живот“ за кредитополучатели с намаляваща застрахователна сума покрива загуба на живот и трайна загуба на работоспособност над 70% в следствие на заболяване и злополука.

В случай на загуба на живот, застрахователя ще погаси остатъка от кредита към банката.

В случай на удостоверена трайно загубена или намалена работоспособност над определен процент, застрахователя изплаща към банката Вашите вноски по кредита за срока на загубена работоспособност.

Ползващо се лице

Ползващо се лице е лицето, на което се изплаща застрахователната сума от сключената застраховка при настъпване на покрито от нея застрахователно събитие – Вие, Вашите законни наследници или посочени от Вас ползващи се лица.

Според условията за сключване на застраховка „Живот“ за кредитополучатели с намаляваща застрахователна сума, ползващото се лице е банковата институция, която е отпуснала кредита.