Заедно избираме
най-доброто
за ТЕБ!
Бъди успешен, бъди част от "UBC Life"!
Ние правим успешен бизнес всеки ден...
Индивидуален подход
към всеки клиент
  1. Застраховане
  2. Здравно осигуряване
  3. Пенсионно осигуряване
  4. Банкиране
  5. Мобилни комуникации

Комплексна здравна застраховка - допълнително покритие

Възникване за Застрахования на медицински разходи или определен вид медицински разходи, които са пряка и непосредствена последица от настъпването на злополука или заболяване на Застрахования, които не са следствие на изключения от застрахователното покритие и са в лимита на застрахователната отговорност, а именно резултат от:
1. Хоспитализация на Застрахования вследствие на злополука или заболяване.
2. Разходи за извършена хирургическа намеса – в случай на извършена хирургическа намеса на застрахованото лице се изплаща процент от застрахователната сума, в зависимост от сложността на хирургическата операция съгласно Класификатора на хирургическите интервенции, използван от презастрахователя.
3. Разходи за лекарства, медицински средства и употреба на медицински уреди.

Комплексна здравна застраховка - доп. покритие
Основни параметри на продукта
Основен параметър
Какво е добре да знаете
Възраст на застрахованото лице

Тази застрахователна програма е достъпна и за Вас, ако сте на възраст между 18 и 60 години.

Застрахователен срок

Можете да избирате срок на застраховката между 5 и 25 години, в зависимост от срока на избраната от Вас основна застрахователна програма, така че да отговори на дългосрочните Ви планове от застрахователна защита.

Застрахователна премия

Това е сумата или вноската, която избирате да плащате на база на Вашите потребности от застрахователна защита и според Вашите финансови възможности.

В случая, размера на застрахователната премия зависи от застрахователната сума по избраната основна финансово-осигурителна програма, както и от рисковия клас на професията, която упражнявате. Рисковият клас може да бъде първи, втори, трети или специален, и се определя според официално утвърден класификатор за видовете дейности и производства.

Възможности за плащане

Застрахователната премия се плаща еднократно, годишно или разсрочено на вноски според финансовите Ви възможности.

Застрахователна сума

Това е сумата, която Вие или посочените от Вас ползващи се лица ще получите при настъпване на застрахователно събитие, покрито от Вашата застрахователна програма.

За Комплексна здравна застраховка - допълнително покритие, застрахователна сума представлява сумата, която бихте получели за лекарства, хоспитализация, медицински средства и употреба на медицински уреди, в следствие на злополука или заболяване, както и за хирургическа интервенция в зависимост от хирургическия Клас, който може да бъде първи, втори, трети и се определя според утръвден класификатор за видовете хирургически намеси.

Покрити рискове

Комплексна здравна застраховка покрива разходи при хоспитализация (болничен престой), хирургическа намеса, лекарства, медицински средства и употреба на медицински уреди.

Осигурява сигурност и защита на застрахованите лица, чрез изплащане на суми за използваните медицински услуги, вследствие на злополука или заболяване.

Ползващо се лице

Ползващо се лице е лицето, на което се изплаща застрахователната сума от сключената застраховка при настъпване на покрито от нея застрахователно събитие.

При Комплексна здравна застраховка ползващо лице е само и единствено застрахования.

Допълнителни възможности и ползи
Тази застрахователна програма може да бъде включена като допълнително покритие към:
  • Финансово-осигурителeн план;
  • Детска застраховка;
  • застраховка "Живот", сързана с инвестиционен фонд.