Заедно избираме
най-доброто
за ТЕБ!
Бъди успешен, бъди част от "UBC Life"!
Ние правим успешен бизнес всеки ден...
Индивидуален подход
към всеки клиент
  1. Застраховане
  2. Здравно осигуряване
  3. Пенсионно осигуряване
  4. Банкиране
  5. Мобилни комуникации

Универсален пенсионен фонд

Допълнително задължително пенсионно осигуряване

Участието в Универсален пенсионен фонд е задължително за всички лица, родени след 31.12.1959 г., които са осигурени в съответствие с Кодекса за социално осигуряване. То дава право на допълнителна пожизнена пенсия за старост, независимо и отделно от пенсията от Държавното обществено осигуряване. Вноските за допълнително задължително пенсионно осигуряване постъпват в Универсални пенсионни фондове, които управляват парите на осигурените лица до и след придобиване право на пенсия.

Размерът на осигурителната вноска се определя всяка година с Кодекса за социално осигуряване. Тя е месечна и не представлява допълнителен разход нито за работодателя, нито за служителя, защото е част от задължителните осигурителни вноски, които се превеждат към фондовете на Държавното обществено осигуряване. Вноските за допълнително задължително пенсионно осигуряване постъпват по специализирана сметка на Националната агенция за приходите (НАП). Впоследствие НАП превежда постъпилите средства към Универсалния фонд на осигуреното лице.

Месечната вноска за Универсален пенсионен фонд за 2012 г. е 5% от осигурителния доход на лицето и се разпределя на 2,8% за сметка на работодателя и 2,2% за сметка на служителя ( при трудов договор). Вноските на самоосигурените лица са изцяло за тяхна сметка.

Личните осигурителни вноски в Универсален пенсионен фонд се приспадат от дохода на лицeто преди данъчното облагане.

Средствата на осигуреното лице постъпват в индивидуална осигурителна партида (сметка), където се натрупват дългосрочно като се инвестират от пенсионно осигурителното дружество. Доходът, реализиран от инвестиране на средствата се разпределя по индивидуалните партиди на осигурените лица.

Считано от 1 юли 2004 г. в съответствие с действащата нормативна уредба средствата в партидите (сметките), се отчитат в лева и в дялове и части от дялове. Постъпилите осигурителни вноски след намаляването им с административната такса на дружеството от 5 % се преобразуват в дялове и части от дялове.

Размерът на натрупаните средства по партидата, изчислени в лева, се получава като броят на дяловете се умножи по стойността на един дял за съответния ден. Броят на дяловете в партидата (сметката) се увеличава при направена осигурителна вноска или при прехвърлени средства от друг фонд и се намалява при обратните операции – изтегляне или прехвърляне на средства в друг фонд. Доходът от инвестиране на средствата се отчита при определяне на стойността на един дял. Основна цел на инвестиционната политика на Универсален пенсионен фонд е реално нарастване на средствата на осигурените лица чрез постигане на доходност, която в дългосрочен план надвишава инфлацията. Тези цели могат да бъдат постигнати само чрез поемане на умерено ниво на риск.