Заедно избираме
най-доброто
за ТЕБ!
Бъди успешен, бъди част от "UBC Life"!
Ние правим успешен бизнес всеки ден...
Индивидуален подход
към всеки клиент
  1. Застраховане
  2. Здравно осигуряване
  3. Пенсионно осигуряване
  4. Банкиране
  5. Мобилни комуникации

Професионален пенсионен фонд

Допълнително задължително пенсионно осигуряване

На допълнително задължително пенсионно осигуряване в Професионален пенсионен фонд подлежат всички лица, които работят при условията на I-ва или II-ра категория труд. Осигуряването в Професионален пенсионен фонд дава възможност за получаване на срочна пенсия за ранно пенсиониране. Осигуреното лице има право на тази пенсия до момента на придобиване на право на пенсия за осигурителен стаж и възраст от Държавното обществено осигуряване.

Всички дейности от I-ва и II-ра категория труд са описани подробно в Наредбата за категоризиране на труда при пенсиониране (посл. изм. и доп. ДВ, бр. 64 от 2001 г.).

Размерът на осигурителната вноска се определя всяка година с Кодекса за социално осигуряване. Вноската в Професионален пенсионен фонд е месечна, парична и е изцяло за сметка на работодателя. Размерът й за 2010 г. е, както следва:

  • За I-ва категория труд - 12% върху осигурителния доход;
  • За II-ра категория труд - 7% върху осигурителния доход.

Осигурителните вноски се превеждат от работодателите по сметка в Националната агенция за приходите (НАП). Впоследствие НАП превежда постъпилите вноски към професионалния фонд на осигуреното лице.

Средствата в индивидуалната осигурителна партида се инвестират от пенсионноосигурителното дружество. Доходът, реализиран от инвестиране на средствата, се разпределя по индивидуалните партиди на осигурените лица.

Считано от 1 юли 2004 г. в съответствие с действащата нормативна уредба средствата в партидите (сметките) се отчитат в лева и в дялове и части от дялове. Постъпилите осигурителни вноски след намаляването им с административната такса на дружеството от 5 % се преобразуват в дялове и части от дялове. Размерът на натрупаните средства по партидата, изчислени в лева, се получава като броят на дяловете се умножи по стойността на един дял за съответния ден. Броят на дяловете в партидата (сметката) се увеличава при направена осигурителна вноска или при прехвърлени средства от друг фонд и се намалява при обратните операции – изтегляне или прехвърляне на средства в друг фонд. Доходът от инвестиране на средствата се отчита при определяне на стойността на един дял.

Основна цел на инвестиционната политика на Професионален пенсионен фонд е реално нарастване на средствата на осигурените лица чрез постигане на доходност, която в дългосрочен план надвишава инфлацията. Тези цели могат да бъдат постигнати само чрез поемане на умерено ниво на риск.