Заедно избираме
най-доброто
за ТЕБ!
Бъди успешен, бъди част от "UBC Life"!
Ние правим успешен бизнес всеки ден...
Индивидуален подход
към всеки клиент
  1. Застраховане
  2. Здравно осигуряване
  3. Пенсионно осигуряване
  4. Банкиране
  5. Мобилни комуникации

Доброволен пенсионен фонд

Допълнително доброволно пенсионно осигуряване

Осигуряването в Доброволен пенсионен фонд е гъвкава форма за натрупване на средства, която дава възможност за получаване на допълнителна пенсия. В рамките на съществуващата пенсионна система доброволното пенсионно осигуряване има важна роля. То дава право на всяко лице, навършило 16 годишна възраст, само да се погрижи за своите доходи след пенсиониране и да запази стандарта си на живот.

За всички лица, родени преди 01.01.1960 г., участието в Доброволен пенсионен фонд е единствената индивидуална възможност да се включат в пенсионна схема, основана на капиталов принцип. Това означава лицата да имат своя индивидуална партида, средствата в която се натрупват във времето, инвестират се и носят допълнителен доход.

Схеми на осигуряване – Осигуряването в Доброволен пенсионнен фонд може да се осъществява с лични вноски от осигурените лица, с вноски от работодател или с вноски от друг осигурител. Няма изискване за размера на вноските, както и за тяхната периодичност. Осигурителят сам избира дали вноските, които прави в Доброволен пенсионен фонд да бъдат периодични (месечни, тримесечни, шестмесечни, годишни) или еднократни.

За размера на бъдещата пенсия голямо значение имат размерът и периодичността на направените вноски, доходността от управлението на средствата, периодът на осигуряване и удръжките от страна на пенсионното дружество.

Средствата в индивидуалната партида (сметка) на осигуреното лице се натрупват дългосрочно, като се инвестират от пенсионноосигурителното дружество. Доходът, реализиран от инвестиране на средствата се разпределя по индивидуалните партиди на осигурените лица.

Считано от 1 юли 2004 г., в съответствие с действащата нормативна уредба, средствата в партидите (сметките), се отчитат в лева и в дялове и части от дялове. Постъпилите осигурителни вноски след намаляването им с административната такса (в зависимост от размера на вноската) се преобразуват в дялове и части от дялове.

Размерът на натрупаните средства по партидата, изчислени в лева, се получава като броят на дяловете се умножи по стойността на един дял за съответния ден. Броят на дяловете в партидата (сметката) се увеличава при направена осигурителна вноска или при прехвърлени средства от друг фонд и се намалява при обратните операции – изтегляне или прехвърляне на средства в друг фонд. Доходът от инвестиране на средствата се отчита при определяне на стойността на един дял.

Основната цел на инвестиционната политика на Доброволен пенсионен фонд е реално нарастване на средствата на осигурените лица чрез постигане на доходност, която в дългосрочен план надвишава инфлацията. Тези цели могат да бъдат постигнати само чрез поемане на умерено ниво на риск.