Заедно избираме
най-доброто
за ТЕБ!
Бъди успешен, бъди част от "UBC Life"!
Ние правим успешен бизнес всеки ден...
Индивидуален подход
към всеки клиент
  1. Застраховане
  2. Здравно осигуряване
  3. Пенсионно осигуряване
  4. Банкиране
  5. Мобилни комуникации

Пакет „Комплексна здравна грижа” покрива всички медицински дейности от извънболничната и болничната помощ и гарантира директен достъп до висококвалифицирани специалисти в най-добрите лечебни заведения в цялата страна.

С пакет „Комплексна здравна грижа” вие избягвате всички неудобства, ограничения и несъвършенства на българската система на здравеопазване и обществено осигуряване.

Обемът и обхватът на покритията е различен, в зависимост от осигурителната опция.

Пакет „Комплексна здравна грижа”

Секция „Извънболнична медицинска помощ” Базова опция Стандартна опция Луксозна опция
1. Първични прегледи при възникване на заболяване 
1.1 . лекар специалист от всички специалности
1.2 . хабилитиран специалист
2. Вторични прегледи от лекари специалисти – по медицински показания и консултация при необходимост от второ мнение
2.1 . лекар специалист от всички специалности
2.2 . хабилитиран специалист
3. Клинико - лабораторни изследвания
- хематологични - кръвна картина, диференциално броене на левкоцити, морфология на еритроцити, скорост на утаяване на еритроцитите, време на кървене, пресяващи тестове: протромбиново време, активирано парциално тромбопластиново време, фибриноген, 
- Химично изследване на урина с течни реактиви (белтък, билирубин, уробилиноген), седимент
- биохимични – глюкоза, кръвно-захарен профил, креатинин, урея, билирубин, общ белтък, албумин, crp, холестерол, hdl-холестерол, триглицериди, гликиран хемоглобин, пикочна киселина, aсат, алат,  креатинкиназа, ггт, алкална фосфатаза, алфа-амилаза, липаза, натрий и калий, калций, магнезий, фосфати, желязо, жск
- микробиологични, вкл. Антибиограма, Антистрептолизинов титър (AST), Waaler Rose/RF (ревматоиден артрит), Paul-Bunnell (инфекциозна мононуклеоза)
- хормонални - fT4, TSH, LH, FSH, Prolactin, Estradiol, Testosteron, Progesteron
- туморни маркери – PSA, CA-15-3, СА-19-9, СА-125, СЕА, Алфа-фетопротеин, Бета-хорионгонадотропин
- имунологични – Определяне на общи имуноглобулини IgM, IgG, IgА, криоглобулини, С3 компонент на комплемента, С4 компонент на комплемента, общи IgE, антинуклеарни антитела в серум, Флоуцитометрично имунофенотипизиране на левкоцити – стандартен панел, Флоуцитометрично определяне на фагоцитозата, ТАТ, МАТ, ТРО
- вирусологични и серологични – HbsAg, Серологични изследвания за маркери на хепатитен вирус А, хепатитен вирус В, хепатитен вирус C, Доказване на HIV антитела и Chlamydia с имунологичен метод,
 4.Клинико - инструментални изследвания:
- Функционални - Електромиография (ЕМГ), Доплерова сонография, Електроенцефалография (ЕЕГ), Остеоденситометрия, EКГ Холтер мониториране, Ехокардиография, Сърдечно-съдов тест с натоварване, Непрекъснат 24-часов запис на артериално налягане, Кожно-алергично тестуване, Криотерапия и/или лазертерапия на доброкачествени кожни тумори, 
- рентгенови, вкл. мамография, хистеросалпингография, интравенозна холангиография, венозна урография, 
- Криотерапия и/или лазертерапия на доброкачествени кожни тумори
- ултразвукови - Ехографска диагностика на коремни и ретроперитонеални органи, Ехография на млечна жлеза, на щитовидна и паращитоведини жлези, Трансвагинална ехография, Ехографско изследване на стави, Трансфонтанелна ехография,  Доплерова сонография, Ехокардиография
- Ендоскопски – Езофагогастродуоденоскопия, Фиброколоноскопия, Фибросигмоидоскопия
- Радиоизотопни - Сцинтиграфия на щитовидна жлеза, бъбреци, Костна сцинтиграфия, Радионуклидна нефрография със 131 J-хипуран, остатъчна урина с хипуран, Белодробна сцинтиграфия
- Ангиографски – при диагностициране на съдови малформации, травматични съдови промени ангиография на артерии, коронарография, флуоресцинова ангиография
- компютърна томография (скенер) и ядреномагнитна резонансна томография –
назначени от лекар специалист - нативни 
5. Морфологични изследвания по лекарско назначение:
- цитологични изследвания – цитонамазка от женски полови органи, устна кухина, очни лезии, кожни лезии
- хистологични изследвания – проби от  лимфен възел, млечна жлеза, простата, щитовидна жлеза, туморни формации, органи на пикочната система, устна кухина, фаринкс и хранопровод и др.
6. Посещения на лекар в дома на болния
- до 3 пъти в една осигурителна година
- без ограничение на броя на посещения
7. Манипулации в извънболнични условия за овладяане на конктетен здравен проблем: 
- инжектиране- мускулно и венозно,
- превръзки на оперативна рана,
-  сваляне на конци,
- поставяне на венозна система и др.
- амбулаторни хирургични операции
8. Подготовка за планова хоспитализация 
- прегледи и консултации, лабораторни, функционални ултразвукови и рентгенови изследвания
9. Физиотерапия и рехабилитация назначени от лекар – до два курса годишно  (до 20 процедури в един курс)
10. Медицинска експертиза и освидетелстване:
10.1. експертиза  и подготовка за представяне на (ЛКК) за определяне на  временна нетрудоспособност;
10.2. медицинско освидетелстване за работа, административна цел и др.
Здравноосигурителен лимит за 1 (едно) лице за 1 (една) осигурителна година. 500 лв. 1000 лв. 2000 лв.

Секция „ Болнична медицинска помощ Базова опция Стандартна опция Луксозна опция
1. Хоспитализация в болнични заведения
1.1. ОАРИЛ, Вътрешни болести, Педиатрично
1.2. Всички отделения на лечебното заведение за болнична медицинска помощ. (без родилно)

2. Прием и настаняване в стая с най-добри битови условия според възможностите на лечебното заведение

3. Преглед и изготвяне на диагностично - лечебен план от:
- лекуващ лекар,
- лекуващ лекар по избор,
4. Визитация и наблюдение от :
- лекуващ лекар – ежедневно, 
- завеждащ отделение – 1 път седмично,
-  завеждащ отделение – 2 пъти седмично, 
- хабилитирано лице - 1 път седмично 
5. Клинико - лабораторни и инструментални изследвания в обем включен в алгоритмите на клиничните пътеки:
6. Лечение:
- медикаментозно,
- диетолечение, 
- физиотерапия,
- рехабилитация, 
- хормонално, 
- имунотерапия и др. 
7. Хирургични операции
Здравноосигурителен лимит за 1 (едно) лице за 1 (една) осигурителна година.

5 000 лв.

10 000 лв.

20 000 лв.

Секция ” Здравни грижи” Базова опция Стандартна опция Луксозна опция
1. Сестринско наблюдение и грижи:
1.1. След планова  операция:
- индивидуален сестрински пост до 5 дни след операцията,12 часа за денонощие
- индивидуален сестрински пост до 10 дни след операцията,12 часа за денонощие
- индивидуален сестрински пост до 15 дни след операцията,12 часа за денонощие

 2. Ранна рехабилитация след оперативно лечение по назначение от лекуващия лекар:

- до 5 дни след операцията (макс. 15 дни годишно)
- до 10 дни след операцията (макс. 30 дни годишно)
3. Интензивни сестрински грижи, след остро настъпили заболявания на сърдечно - съдовата система, мозъчни инсулти и други, застрашаващи живота състояния:
- до 5 дни след настъпване на заболяването
- до 10 дни след настъпване на заболяването
- до 15 дни след настъпване на заболяването
4. Осигуряване на наблюдение и извършване на манипулации в домашни условия до 10 дни след хоспитализацията (по медицински предписания):
5. Транспорт на болен:
5.1. От дома на болния до лечебното заведение
5.2. От лечебното заведение до друго лечебно заведение

Виж мрежата от лечебни заведения на ЗОД "БУЛСТРАД ЗДРАВЕ" АД